Được đào tạo luật tại Thái Lan, 13 năm kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài.