10 năm kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp.