15 năm kinh nghiệm về tư pháp quốc tế, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, có 8 năm làm cho các tổ chức quốc tế như Uỷ ban Châu Âu, UNDP. Giải quyết các vấn đề có yếu tố nước ngoài và tư vấn doanh nghiệp.