TALAW cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh phù hợp với quy định của pháp luật, ngăn chặn và loại trừ những rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên bao gồm:

  • Cập nhật các quy định pháp luật có liên quan và thông báo cho Khách hàng các nghĩa vụ pháp lý cần phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật khác, liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng.
  • Dự thảo các biên bản/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các thông báo, thư chấp thuận, các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền.
  • Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng trong giao dịch giữa Khách hàng với với các đối tác và khách hàng của Khách hàng.
  • Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý lao động của Khách hàng.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, tư vấn hoạt động giải thể và phá sản.
  • Đại diện Pháp luật, Đại diện uỷ quyền Doanh nghiệp trong các quan hệ Pháp lý và cơ quan quản lý Nhà nước và đối tác.
  • Xây dựng hệ thống văn bản doanh nghiệp theo đúng quy chuẩn