Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu

LP 3

TALAW cung cấp dịch vụ tư vấn Sở hữu Trí tuệ liên quan đến sáng chếnhãn hiệukiểu dáng công nghiệpbản quyềntên miềnthực thi và bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ. Hoạt động tư vấn Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi không chỉ được thực hiện ở Việt Nam mà còn mở rộng ra các nước trên thế giới. Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ bao gồm:

1. Sáng chế/Giải pháp hữu ích

 • Tra cứu thông tin sáng chế.
 • Tư vấn nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế.
 • Soạn thảo bản mô tả sáng chế.
 • Tiến hành các thủ tục nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế.
 • Các thủ tục cấp bằng, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Xây dựng chiến lược khai thác trong thương mại, sửa đổi và chuyển giao văn bằng bảo hộ.

2. Kiểu dáng công nghiệp

 • Tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp.
 • Chuẩn bị nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp (tài liệu, bộ hình ảnh cần thiết).
 • Tiến hành các thủ tục nộp và phúc đáp công văn cho đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền.
 • Các thủ tục cấp, duy trì hiệu lực và sửa đổi văn bằng bảo hộ.

3. Nhãn hiệu

 • Tư vấn chiến lược bảo hộ nhãn hiệu.
 • Quản lý hồ sơ nhãn hiệu.
 • Cung cấp dịch vụ tra cứu và theo dõi nhãn hiệu.
 • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu thông qua thủ tục hành chính, thủ tục hải quan và các thủ tục khác.
 • Tư vấn các vấn đề về nhãn hiệu phát sinh từ hoạt động thương mại.
 • Các vấn đề khác liên quan đến nhãn hiệu.
 • Chuyển giao đăng ký tên miền và các vấn đề khác liên quan.

4. Bản quyền tác giả

 • Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan.
 • Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả.
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.
 • Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả.
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký tên miền, duy trì tên miền và webhosting.

5. Xử lý xâm phạm & Chống hàng giả

 • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ.
 • Phản đối đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp.
 • Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ.
 • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm.
 • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm.
 • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.
Call Now Button