Tư vấn doanh nghiệp Việt Nam và FDI: thành lập, chia tách, sáp nhập, xin giấy phép đầu tư, tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

LP 2

TALAW cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh phù hợp với quy định của pháp luật, ngăn chặn và loại trừ những rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên bao gồm:

 • Cập nhật các quy định pháp luật có liên quan và thông báo cho Khách hàng các nghĩa vụ pháp lý cần phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật khác, liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng.
 • Dự thảo các biên bản/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các thông báo, thư chấp thuận, các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền.
 • Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng trong giao dịch giữa Khách hàng với với các đối tác và khách hàng của Khách hàng.
 • Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý lao động của Khách hàng.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, tư vấn hoạt động giải thể và phá sản.
 • Đại diện Pháp luật, Đại diện uỷ quyền Doanh nghiệp trong các quan hệ Pháp lý và cơ quan quản lý Nhà nước và đối tác.
 • Xây dựng hệ thống văn bản doanh nghiệp theo đúng quy chuẩn

Luật sư của TALAW có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn thành lập mới doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, bao gồm các loại hình doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty nhượng quyền thương mại và văn phòng đại diện/ chi nhánh. TALAW cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn chi tiết về pháp luật Doanh nghiệp và địa vị Pháp lý của Doanh nghiệp. Quyền, nghĩa vụ và quan hệ của Doanh nghiệp trong hoạt động Kinh doanh và Pháp luật chuyên ngành liên quan.
 • Tư vấn Pháp lý các quan hệ liên kết Pháp lý Doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế, công ty mẹ con; Tư vấn các vấn đề Pháp lý về quản trị, tổ chức, quản lý, kiểm soát tranh chấp nội bộ, rà soát, đánh giá Pháp lý thực trạng Doanh nghiệp.
 • Tư vấn về quy mô, loại hình, ngành nghề, vốn Điều lệ, giấy phép kinh doanh có điều kiện. Soạn thảo và đàm phán các thỏa thuận cổ đông, điều lệ, hợp đồng liên quan đến thành lập, tái cơ cấu Doanh nghiệp và thay mặt nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục hành chính/pháp lý để thành lập Doanh nghiệp, tái cơ cấu Doanh nghiệp.
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi thành lập, chia tách, sát nhập doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để doanh nghiệp nhanh tróng đi vào hoạt động ổn định.
 • Tư vấn và đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về nội dung tài liệu, các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức công ty, quyền biểu quyết, thẩm quyền và kiểm soát quyền của của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc…
 • Tư vấn Pháp lý toàn diện cho giao dịch mua cổ phần, góp vốn, chuyển nhượng vốn, chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi, tổ chức lại Doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại (M&A).
 • Tư vấn về quy định hạn chế của pháp luật trong ngành/lĩnh vực, phân tích khả năng và triển vọng thành công của giao dịch, đạt được các phê chuẩn của cơ quan thẩm quyền đối với các giao dịch đặc biệt các vấn đề liên quan đến cơ cấu giao dịch, giao dịch làm thay đổi quyền kiểm soát, thâu tóm công ty, giao dịch có yếu tố Dự án và tài sản sở hữu của Công ty mục tiêu phức tạp, cách thức pháp lý thực thi các quyền tiếp quản, kiểm soát, chi phối và quyền điều hành Công ty mục tiêu.
 • Tư vấn, nghiên cứu, báo cáo thẩm định pháp lý doanh nghiệp mục tiêu trong giao dịch M&A, hoạch định, khuyến nghị giải pháp, lộ trình pháp lý cho giao dịch, xác định và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, đề xuất giải pháp về thuế, sở hữu tài sản, sở hữu Công ty, nghĩa vụ hợp đồng, tuân thủ luật cạnh tranh, lao động và những rủi ro pháp lý phức tạp phát sinh trong giao dịch. Soạn thảo, đàm phán, đánh giá và tư vấn về nội dung văn kiện giao dịch, đàm phán hợp đồng và các văn kiện thỏa thuận Cổ đông. Thực hiện thủ tục hành chính/pháp lý cho toàn bộ giao dịch và tổ chức lại Doanh nghiệp sau giao dịch.
Call Now Button