Trên 10 năm kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về đất đai, hình sự, được đào tạo Luật tại Mỹ.